Jubileusz szkoły

images/stories/yasig_output/640_274.jpgimages/stories/yasig_output/640_275.jpg


Zambrów, 23 maja 2012 r.

Szanowna Pani Dyrektor,
       Rada Pedagogiczna,
Uczniowie i Rodzice
Szko?y Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej
    w Starym Zakrzewie

        Z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia Szko?y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie prosz? o przyj?cie serdecznych gratulacji i szczerych ?ycze? na dalsze lata dzia?alno?ci.
Mam nadziej?, ?e Wasza Szko?a, która na sta?e wpisa?a si? w histori? Gminy Zambrów, nadal b?dzie funkcjonowa? z po?ytkiem dla dobra wszystkich mieszka?ców Gminy Zambrów. Tego ?ycz? Pani, Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim Uczniom i ich Rodzicom Szko?y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie.


                                                                            Z pozdrowieniami
                                                                    Sekretarz Gminy Zambrów
                                                                               Bogdan Pac100 lat min??o ...


Szanowni Pa?stwo,
Pani Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy,
Uczniowie, Rodzice i Absolwenci
Szko?y Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Starym Zakrzewie

     W tym szczególnym dniu dostojnego Jubileuszu i nie tylko, mam wielk? przyjemno?? z?o?y? serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za wybitne osi?gni?cia szko?y w wychowaniu wielu pokole?.
     Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom przesy?am najserdeczniejsze ?yczenia wielu osi?gni?? dydaktycznych i wychowawczych, du?o si? do dalszej pracy oraz pe?nej z niej satysfakcji.
      Uczniom ?ycz?, by kszta?cenie w tej szkole zaspokaja?o Wasze oczekiwania i aspiracje, ?ycz? nale?ytego spo?ytkowania zdobytej wiedzy i umiej?tno?ci, samych najmilszych wspomnie?.
     Wszystkim osobom zwi?zanym ze szko??, którzy tworzyli i tworz? Jej wizerunek, do??czam ?yczenia osobiste, zdrowia, spe?nienia marze?, grona wiernych przyjació? oraz realizacji ambitnych celów.
     Prosz? tak?e o przyj?cie ?ycze?, by dzisiejsza uroczysto?? by?a mi?ym spotkaniem „po latach”, aby sta?a si? okazj? do odnowienia znajomo?ci i pozwoli?a odtworzy? atmosfer? beztroskich, wspania?ych szkolnych prze?y?.
    W?a?nie dzisiejszy Jubileusz jest okazj?, by ocali? od zapomnienia cz?stk? historii szko?y, cz?stk? siebie, by po??czy? ró?ne pokolenia tworz?ce obraz szko?y, doceni? dorobek nauczycieli i uczniów.
     Trudno by? oboj?tnym wobec miejsca, w którym zostawi?o si? cz??? ?ycia.
     Jako absolwentka i by?y dyrektor tej szko?y, sp?dzi?am w Jej murach 32 lata, które stanowi? dla mnie warto?? najwy?sz? i s? nieprzemijaj?cym wspomnieniem.
     Chyl? czo?o przed jej tradycj?, osi?gni?ciami i zas?ugami dla edukacji wielu pokole?.
     Niech uroczysto?? obchodów 100 - lecia powstania Pa?stwa i mojej szko?y wypadnie na miar? w?o?onego wysi?ku w Jej przygotowanie, b?dzie okazj? do rado?ci przy wspomnieniu chlubnej przesz?o?ci i impulsem do dalszej nauki, pracy oraz pomna?ania dotychczasowego imponuj?cego dorobku.
     Przesz?o?? budujemy przysz?o?ci?.


                              Z wyrazami podziwu i szacunku

Zofia Mieczkowska


Stare Zakrzewo, 23.05.2012 r.


 Szko?o kochana…


    Mojej ukochanej Szkole ?ycz? z okazji Setnych Urodzin wszystkiego co dla Niej najlepsze, a wi?c: uczniów ch?tnych do zdobywania wiedzy, nauczycieli m?drych, radosnych i otwartych na potrzeby m?odych ludzi, dyrektorów zaanga?owanych w ci?g?y rozwój placówki. Oczywi?cie, nie mo?e zabrakn?? aktywnych, wspó?pracuj?cych ze szko?? rodziców oraz przychylno?ci w?adz o?wiatowych i samorz?dowych. Niech ta Szko?a ci?gle kwitnie i zdobi ca?? okolic? przez kolejne stulecia!

Maria Niedba?a
nauczycielka Szko?y Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie    Z okazji Jubileuszu w imieniu rodziców ?ycz?, aby szko?a zdobywa?a sukcesy na najwy?szych szczeblach, rozwija?a si?, by?a bezpieczna, radosna i przyjazna wszystkim dzieciom.
    Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu i pracownikom szko?y ?ycz? satysfakcji z wykonywanej pracy.
    

 Wioletta Strzeszewska
          Przewodnicz?ca Rady Rodziców
  Szko?y Podstawowej
           im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie