Założenia Koncepcji Pracy Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie

  1. Wszechstronny rozwój ucznia uwzględniający jego potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia.
  2. Przygotowanie uczniów do następnych etapów edukacji.
  3. Kształtowanie postaw prospołecznych, wychowanie w duchu patriotyzmu, tolerancji, otwarcia na potrzeby innych.
  4. Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków nauki i pracy.
  5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
  6. Rozwój bazy szkoły.

 

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie